Temeljni cilj Udruge je okupljanje osoba oboljelih od mišićne distrofije i drugih neuromuskularnih bolesti, članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom i drugih zainteresiranih građana, a djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

pronalazak i evidentiranje članova i praćenje njihovih potreba;

usmjeravanje i usklađivanje aktivnosti u interesu članova;

vođenje baze podataka članova;

praćenje stanja i potreba članova;

zalaganje za poboljšanje zdravstvene zaštite i rehabilitacije članova;

praćenje i predstavljanje postignuća na području zdravstva, rehabilitacije i skrbi za članove u zemlji i svijetu;

poticanje zdravstveno-istraživačkih radova u korist članova;

praćenje primjene deklaracija, konvencija i rezolucija Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih tijela koje se odnose na prava i status osoba s invaliditetom;

poticanje mjera i radnji na uklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom;

zalaganje za inovacije u tehnologiji u korist osoba s invaliditetom;

zalaganje za dograđivanje i osmišljavanje socijalnih politika u korist članova;

razvijanje suradnje s istim ili sličnim udrugama i ustanovama;

predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih propisa u korist članova;

posredovanje pri nabavi, opskrbi i servisiranju ortopedskih i drugih pomagala;

priređivanje kulturnih, zabavnih, rekreativnih i drugih priredbi za članove ili Udrugu;

uključivanje što većeg broja zainteresiranih osoba u aktivnosti Udruge;

uključivanje članova u aktivnosti lokalne zajednice i suživot u lokalnoj zajednici iz koje dolaze;

suradnja sa stručnjacima, ustanovama, organima i službama na poslovima od interesa za Udrugu;

izrada, tiskanje i distribucija publikacija i promotivnih materijala Udruge;

organiziranje radnih i stručnih skupova o problemima i potrebama članova;

pomaganje članovima u rješavanju njihovih teškoća u oblasti liječenja, rehabilitacije, opskrbe ortopedskim i drugim pomagalima, odgoja i obrazovanja, profesionalne orijentacije i osposobljavanje za rad, zapošljavanja, komuniciranja i drugo;

organiziranje različitih oblika odmora, rehabilitacije, zabave, rekreacije i susreta članova;

sudjelovanje u akcijama u organizacijama, savezima i udrugama u koje je Udruga učlanjena;

formiranje radnih grupa, skupina, povjerenstava i slično;

osmišljavanje, apliciranje i provedba programa i projekata na koje se Udruga može javiti;

korištenje sredstava javnih komunikacija i drugih prikladnih oblika.